Česky English Deutsch Polski
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Zákazník“ je jakákoliv osoba, která může být již reálným tzv. „klientem SENSE“ (např. v minulosti již odebrala zboží nebo službu SENSE), případně která je tzv. „potenciálním klientem SENSE“ (např. žádá o poskytnutí zboží nebo služby SENSE.

Osobní údaje“ jsou identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, kontaktní údaje pro osobní, písemnou, telefonickou či elektronickou komunikaci, obchodní a organizační vazby na podnikatele, Zákazníkem poskytnuté údaje, údaje o užívání zboží a služeb Správce, údaje o přístupu a používání internetových stránek Správce (vč. Zákazníkem zadaných informací, místa a času užití), o objednaném zboží / službách, o platbách a o dalších finančních operacích a jiných ukazatelích.  Osobní údaje neobsahují citlivé osobní údaje dle z. č. 101/2000 Sb.

Osobní údaje Zákazníka zpracovává SENSE jako správce údajů (dále jen „Správce“). V případě, že Zákazník odmítne osobní údaje Správci poskytnout, je Správce oprávněn odmítnout poskytnutí požadovaného zboží či služby Zákazníkovi.

 

Souhlasy se zpracováním údajů. Zákazník souhlasí s tím, aby jeho Osobní údaje v případě Zákazníka – fyzické osoby, případně údaje o Zákazníkovi – právnické osobě, byly i spolu s dalšími informacemi získanými z veřejných zdrojů (například veřejné seznamy a rejstříky, internetové aplikace, jiné veřejné informační zdroje) nebo od třetích stran, zpracovávány Správcem, za účelem zkvalitnění péče o Zákazníka, provádění Marketingových činností, vč. marketingových průzkumů. Zákazník souhlasí s tím, aby Správce zpracovával výše uvedené údaje, za účelem a v rozsahu shora uvedeném, po dobu od udělení tohoto souhlasu do uplynutí pěti let od ukončení posledního smluvního nebo jiného právního vztahu mezi ním a Správcem. Tento souhlas se zpracováním údajů, udělený zejména v souladu se z. č. 21/1992 Sb., č. 89/2012 Sb., č. 480/2004 Sb., v případě Zákazníka – fyzické osoby i v souladu s platným z. č. 101/2000 Sb. 15, je dobrovolný a Zákazník je oprávněn jej kdykoli odvolat ve vztahu ke Správci. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně.

 

Rozsah a účel zpracování Osobních údajů. Osobní údaje o Zákazníkovi Správce zpracovává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Práva Zákazníka při zpracování Osobních údajů. Pokud Zákazník písemně požádá Správce, má právo v souladu s platnou právní úpravou na poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů, o příjemcích osobních údajů. Zákazník je dále oprávněn požádat Správce o opravu osobních údajů, zjistí-li, že Správcem zpracovávané osobní údaje neodpovídají skutečnosti. Pokud Zákazník zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu s právními předpisy, je oprávněn požadovat po Správci vysvětlení, případně je oprávněn požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý závadný stav. Zákazník má právo obrátit se v případě porušení povinností Správce na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.