Česky English Deutsch Polski
Breadcrumb navigation

Wstęp > O nas > Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Klient“ to każda osoba, która może być realnym tzw. „klientem SENSE“ (np. w przeszłości odebrała towar lub była jej świadczona usługa SENSE), ewentualnie będąca tzw. „potencjalnym klientem SENSE“ (np. zamówiła dostarczenie towaru lub usługi SENSE).

Dane osobowe“ to dane identyfikacyjne, a w szczególności imię, nazwisko, adres, data urodzenia, PESEL, dane kontaktowe do kontaktu - pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, kontakty handlowe i organizacyjne dot. przedsiębiorcy, dane przekazane przez Klienta, dane dot. korzystania z towarów i usług Administratora, dane dot. dostępu i korzystania ze strony internetowej Administratora (w tym informacje przekazane przez Klienta dot. miejsca i czasu używania), dane dot. zamówionych towarów / usług, płatności i innych operacji finansowych oraz innych wskaźników.  Dane osobowe nie zawierają wrażliwych danych osobowych zgodnie z Ustawą nr 101/2000 Dz.U. Rep. Czeskiej.

Dane osobowe klientów przetwarza spółka SENSE jako Administrator danych (zwana dalej „Administratorem”). W przypadku, gdy Klient odmówi przekazania danych osobowych Administratorowi, Administrator jest uprawniony do odmówienia dostarczenia Klientowi zamówionych towarów lub usług.

 

Zgody na przetwarzanie danych. Klient akceptuje, że jego Dane Osobowe, w przypadku Klienta - osoby fizycznej, ewentualnie dane dot. Klienta - osoby prawnej, były wraz z innymi informacjami uzyskanymi ze źródeł publicznych (takich jak listy publiczne i rejestry, aplikacje internetowe, inne publiczne źródła informacji) lub od stron trzecich, przetwarzane przez Administratora, w celu zapewnienia i poprawy jakości obsługi Klienta, prowadzenia Działań Marketingowych, w tym badań marketingowych. Klient wyraża zgodę na to, by Administrator przetwarzał wyżej wymienione dane w celu i zakresie określonym powyżej, w okresie od udzielenia tej zgody przez okres pięciu lat od zakończenia ostatniego stosunku umownego lub innego stosunku prawnego pomiędzy nim a Administratorem. Niniejsza zgoda na przetwarzanie danych zostaje udzielona przede wszystkim zgodnie z Ustawą nr 21/1992 Dz.U. Rep. Czeskiej, nr 89/2012 Dz.U. Rep. Czeskiej, nr 480/2004 Dz.U. Rep. Czeskiej, a w przypadku Klienta – osoby fizycznej także zgodnie z obowiązującą Ustawą nr 101/2000 Dz.U. Rep. Czeskiej, dobrowolnie, a Klient jest uprawniony do jej wycofania jej względem Administratora w dowolnym momencie. Wycofanie zgody należy uczynić w formie pisemnej.

 

Zakres i cel przetwarzania Danych Osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z Ustawą nr 101/2000 Dz.U. Rep. Czeskiej, z późniejszymi zmianami.

 

Prawa Klienta podczas przetwarzania Danych Osobowych. Jeżeli Klient zwróci się do Administratora w formie pisemnej, ma on prawo, zgodnie z obowiązującym prawem, do otrzymania informacji na temat jego przetwarzanych danych osobowych, celu i charakteru przetwarzania danych osobowych, oraz informacji o odbiorcach jego danych osobowych. Klient ma również prawo zażądać od Administratora korekty danych osobowych, jeżeli stwierdzi, że dane osobowe przetwarzane przez Administratora są niezgodne ze stanem rzeczywistym. Jeżeli Klient stwierdzi lub podejrzewa, że Administrator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z ochroną życia prywatnego i osobistego Klienta lub niezgodnie z prawem, ma prawo zwrócić się do Administratora o udzielenie wyjaśnień, ewentualnie jest uprawniony do żądania od Administratora usunięcia powstałych naruszeń. Klient ma prawo w przypadku naruszenia obowiązków Administratora wystąpić do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z wnioskiem o podjęcie środków zaradczych.