Česky English Deutsch Polski
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Záruční servis a Reklamace

Záruční servis a Reklamace zboží

V případě záručního servisu se obraťte, prosím, na prodejce, který Vám SENSE čističku interiérového vzduchu prodal. Aktuální seznam našich prodejců najdete zde.

Každá SENSE čistička je vybavena českým návodem na její používání. Při předání zboží jste obdržel/a mimo jiné také potvrzený záruční list a prodejní doklad / doklad o zaplacení. Oba tyto dokumenty bude prodejce při záručním servisu / reklamaci zboží požadovat. Řiďte se, prosím, také jeho dalšími požadavky pro bezproblémové přijetí a provedení záručního servisu / reklamace. Pokud k přístroji máte záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list nemáte, slouží jako záruční list daňový doklad (prodejní doklad / doklad o zaplacení).

Délku zákonných záručních dob a našich prodloužených záruk si prohlédněte zde.

Záruka se vztahuje na vadu přístroje (tzv. právo z vadného plnění):

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 nového občanského zákoníku).
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.
  • Zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly. Chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy na jimi prováděné.
  • Zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.
  • Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.
  • Zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
  • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 • Právo z vady se neuplatní u zboží prodaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, dále u zboží, jehož opotřebení je způsobeno jeho obvyklým užíváním, dále u použitého zboží (vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím), nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Co máte dělat, když zjistíte na zakoupené SENSE čističce závadu v rámci záruční doby?

 • V případě, že vada nebyla způsobena nevhodným používáním popřípadě skladováním, ale byla způsobena vadou samotného výrobku, máte v záruční době právo na reklamaci zboží
 • Pokud k přístroji máte záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list nemáte, slouží jako záruční list daňový doklad (prodejní doklad / doklad o zaplacení).
 • Neprodleně kontaktujte prodejce, který Vám naši čističku prodal. Budete muset vyplnit Reklamační formulář příslušného prodejce, vč. podrobného popisu vady na přístroji a prokázat se mimo jiné prodejním dokladem / dokladem o zaplacení.
 • Pokud byste přístroj posílali poštou / přepravní službou, někteří prodejci požadují zaslání zboží v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodejce ani přepravce neručí za příp. mechanické poškození před přijetím zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní dle zákona č. 634/1992 Sb.
 • Pozáruční servis můžete uskutečnit u kteréhokoliv prodejce SENSE čističek zde anebo přímo u nás. V tom případě vyplňte formulář zde anebo nám napište na servis@sense.cz. Na termínu a způsobu opravy se Vámi předem telefonicky domluvíme.